Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

21.PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ  

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneğinin birlikte düzenlediği 21. Pratisyen Hekimlik kongresi “İNADINA BİRİNCİ BASAMAK” ana temasıyla 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay ilinde gerçekleştirildi. 

30 ilden 200’ün üzerinde meslektaşımızla, 16 bilimsel oturum ve birinci basamak serbest bildiri sunumları yanında oldukça güzel bir sosyal programı da birlikte yaşadık. 

Kongrenin düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Hatay Tabip Odamıza, her türlü desteğini gösteren Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediye başkanlıklarına teşekkür ederiz. 

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi kamuoyuna sağlıkta şiddet yasası olarak yansıtılan “SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ” adlı yasanın TBMM’ye sunulduğu bir ortamda yapıldı. 

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik önerilerini hiç dikkate alınmayan bu yasa teklifinin sağlıkta şiddeti önlemeye hiçbir katkısı olmayacağı aşikardır. 

21. Kongre katılımcıları olarak TTB Merkez Konseyi ve Hatay Tabip Odası ile birlikte;. şiddeti önlemeye hiçbir katkısı olmayacak, aynı zamanda hiçbir yasal gerekçeye dayanmadan hekimlik yapmayı engelleyen, Türk Tabipleri Birliği’nin örgütsel yapısını bozarak etkisizleştiren, birinci basamakta çalışan hekimleri ticarethane işletmecisi gibi gören düzenlemeleri de içeren bu yasa teklifini kınayan bir basın açıklamasını kamuoyuyla paylaştık. 

Adı geçen kanunun 5. Maddesi hiçbir gerekçe olmaksızın tıp fakültesi mezunu hekimlerin 600 gün süreyle hekimlik yapmalarını engelliyor, sonrasında ise SGK ile ilişkisi olan sağlık kurumlarında çalışma yasağı getiriyordu. “ATILAN/ BAŞLATILAMAYAN HEKİM OLMAK” oturumunda tüm boyutlarıyla tartışılan bu tür antidemokratik uygulama çabalarına karşı ısrarlı örgütsel mücadelenin sürdürüleceği, hekim dayanışmasını daha da arttırarak meslektaşlarımıza sahip çıkılacağını dile getirdik. 

Temel Sağlık Hizmetlerinin tanımlanmış evrensel kriterleri üzerinden sürdürülmesi gereken sağlık hizmeti yaklaşımından ülkemizde ve dünyada giderek uzaklaşılmaktadır. Sağlığın Dünya Bankası müdahaleleriyle ticari bir alan olarak görülmeye başlanması ALMA-ATA bildirgesinin 40. Yılında kongrede tartışılan önemli bir konu oldu. 

Sağlık bakanlığını tersini iddia etse bile gerek TNSA verileri gerekse WHO verileri ülkemizde bebek ölümlerinin arttığını göstermekteydi. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve I.Basamak hekimlerini yakından ilgilendiren bu durumun nedenleri ve çözüm önerileri bir oturumla ele alındı. 

Hemen tüm kongrelerimizde bağışıklama çeşitli boyutlarıyla tartışıla gelmektedir. Özellikle aşı reddi ve bağışıklama oranlarında düşüş nedenleri 21. Kongrede de tartışıldı. 

Aşı reddi etkisi gün geçtikçe artan bir halk sağlığı sorunudur. Mutlaka ve kararlılıkla nedenlerinin üzerine gidilmesi gerekir. Bu konu elbette ki sadece hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan aşı karşıtı görüşlerin kolaylıkla paylaşılmasıyla açıklanamaz. Sağlığı ticarileştiren politik tutum, halkın sağlık algısının bu yönde değiştirilmesi ve özellikle birinci basamak sağlık alanına güvenin azalması çok önemli nedenlerdir. 

Başarılı bir bağışıklama hizmeti toplum katılımlı, etkin bir sağlık eğitiminin varlığında, bütüncül bir sağlık örgütlenmesiyle mümkündür. Sağlık Bakanlığının kararlılığını açık şekilde belirtmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerine güvenin yeniden tesis edilmesi şarttır. 

Aile Hekimleri üzerindeki iş yükü her geçen gün arttırılmakta, daha iyi birinci basamak sağlık hizmeti için ayrılması gereken zaman kısıtlanmaktadır. Satın alma memuru, tedarikçi, sekreter, muhasebeci, işveren vb. işlerle taşeron gibi çalıştırılmakta,  cezalarla, baskılarla, ek görevlerle yıldırılmaya çalışılmaktadır. Hekimlik dışındaki tüm işler Angaryadır ve Angarya yaptırmak anayasa suçudur. Tüm Angaryalar sağlık çalışanı işi olmaktan çıkarılmalı, piyasacı anlayış ve popülist yaklaşımlar derhal terk edilmelidir. Nitelikli bir hizmet için birinci basamak sağlık hizmeti nitelikli kamu binalarında geniş bir EKİP ile verilmeli,  tüm sağlık çalışanları için iş güvenceli, ücret güvenceli ve gelecek güvenceli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. 

Yine nitelikli ve alana özgün mesleki eğitimin gerekliliğini ve TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsünün özgün eğitim içeriği ve yapılanmasıyla en uygun modellerden biri olduğunu tekrarlıyoruz. 

I.Basamakta sık karşılaşılan sağlık sorunlarından Uyku Bozuklukları, Çocuklarda Allerjik Rinitler, Kilolu Çocuk, Kadınlarda Genital Enfeksiyonlar, Vitamin Eksiklikleri, Kardiyovasküler Aciller ve Kardiyovasküler Cerrahi Girişim Sonrası Postopertaif Bakım gibi çok sayıda klinik konular da deneyimli I.Basamak hekimleri ve ilgili uzmanlık disiplinlerinden akademisyenlerin katkılarıyla ele alındı. 

Pratisyen hekimlik kongrelerinde aynı zamanda çevre sağlığı ve işçi sağlığı konuları I.Basamak hekimlerinin bu konulardaki duyarlılığı arttırmak amacıyla yer verilmektedir. Bu kongremizde de bu amaçla Korozyonun sağlığı etkileri konulu bir oturum yer aldı. Tüm Dünya’da korozyonla mücadeleyi sadece maddi kayıpları azaltmak olarak bakan anlayışa karşı sağlığa olumsuz etkilerini de ortaya koyarak bu önemli soruna dikkat çekildi.  

Pratisyen Hekimlik Kongreleri diğer disiplinlerin kongrelerinden farklı olarak alanın mesleki bilimsel derneği olan Pratisyen Hekimlik Derneği ve TTB tarafından düzenlenmektedir. Bu kongremizde bir ilk olarak hekimlerin örgütlenme tarihi ve TTB oturumu katılımcıların ilgisini çeken konulardan biri oldu. 

Çok dilli, çok dinli, çok kültürlü özgürlük ve barış kenti Hatay’da 21. Kongremizi yaptık. Hatay komşu ülke Suriye’deki savaşın etkilerinin en çok hissedildiği yaşandığı bir kent haline gelmiş. 21. Pratisyen hekimlik kongresi katılımcıları olarak halkların barışa her zamankinden daha çok gereksinimi olduğunu biliyor  “barış hemen şimdi” diyoruz. 

21.Pratisyen hekimlik kongresi katılımcıları olarak; 

·         Birinci basamak sağlık hizmetlerinin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir olması için 

·         Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak bölge tabanlı yaklaşımla ve ekip hizmeti olarak sunulması için 

·         Sağlıkta şiddete yol açan düzenlemelerin ortadan kaldırılması için 

·         Hekimlerin tüccar, sağlık hizmetin mal olarak görülmediği bir sağlık ortamı için 

·         Hekimleri işsiz bırakan, değersizleştiren her türden uygulamaların durdurulması için 

 

Vazgeçmeyeceğimizi, yılgınlığa düşmeyeceğimizi İNADINA mücadele edeceğimizi meslektaşlarımıza, yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz. 

 

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu 

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü 

Pratisyen Hekimlik Derneği 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı