Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ  

 TÜZÜĞÜ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Çalışmaları

 

Derneğin Adı, Merkezi

Madde 1 ;

Derneğin adı ‘‘PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ’’ dir. Her türlü yazışmalarda bu isimler kullanılacaktır. Dernek adının kısaltması ‘‘PHD’’ dir. Derneğin merkezi İstanbul’ dadır. 

 

Derneğin Amacı 

Madde 2 ;

      a) Genel Pratisyenliğin toplumda tıp ortamında özgün bir mesleki disiplin olarak benimsenmesini sağlamak için çalışmak. 

      b) Genel pratisyenlik uygulamalarına ilişkin standartları oluşturmak ve geliştirilmesi için çalışmak. 

      c) Pratisyen hekimlerin mesleki, bilimsel, ve sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, sosyal statülerinin korunup geliştirilmesi için çalışmak. 

      d) Toplum sağlığının korunup geliştirilmesi için aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak. 

      e) Pratisyen hekimlerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için pratisyen hekimlerin birliğini sağlamak. 

      f) Pratisyen hekimlerin Sürekli Tıp Eğitimlerinin (STE) koşullarını ve standartlarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek. 

      g) Genel pratisyenlik alanında bilimsel çalışmaları özendirmek, ekonomik ve sosyal yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını sağlamak. 

      h) Dernekler yasasında belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında genel pratisyenlik alanında çalışan dernek,vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak. 

      ı) Uluslararası bilimsel ve mesleki platformlarda Türkiye’ deki pratisyen hekimleri temsil etmek. 

 

Derneğin Çalışmaları 

Madde 3 ;

Dernek ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur. 

a)  Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, forum, konferans, kurs, seminer vb. bilimsel çalışmalarda bulunarak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dernek ve kuruluşlarla bağlantı kurarak, bilimsel ve teknik kişileri davet eder. 

b)  Konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dernek ve kuruluşlara üye olur. Ülkemizin bu kurumlar nezdindeki temsilciliğini yürütür. Bu amaçla gerekli gördüğü yurt içi ve yurt dışı temaslarda bulunarak, toplantılarına katılır. 

c)  Türkçe ve yabancı dilde yayın yapabilir, bu yayınlara abone olur, kütüphane kurabilir, radyo-tv ve internet yoluyla programlar hazırlayarak, üyeleri ve tüm hekimler başta olmak üzere tüm halkı bilgilendirebilir. 

d)  Pratisyen hekimlerin ‘‘Sürekli Eğitimi’’ ve ‘‘Mezuniyet Sonrası Mesleki Eğitimi’’ için bu alanlarda çalışanlara tanıtım ve yayılma amaçlı dergi, bülten, broşür, afiş, kitap, film vb. dokümantasyonu yayınlayabilir. Yerli, yabancı yazar, yönetmen vb. kişilere ait bilimsel eserlerden yararlı gördüklerini yayın haklarını kullanmak yoluyla yayınlayıp, dağıtımını yapabilir. 

e)  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal , kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunur. 

f)   Amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlayarak, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara görüşmeler yaparak iletir ve gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirebilir. Demeç verebilir.  

g)  Genel Pratisyenlik çalışma alanına giren sağlığın korunup geliştirilmesine yönelik hizmetleri yaymayı amaçlayan sağlık kurumları oluşturur, bilimsel ve kurumsal çalışmalar yapar, bunun için eğitsel ve sosyal kuruluşlar ve vakıflar kurar. Gerekli ve uygun gördüğü kişilere burs vererek çalışmalarını destekler. 

h)   Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yayılabilmesi amacıyla, Genel Pratisyenlik çalışma alanına giren konularda toplumun ve dernek üyelerinin yararı doğrultusunda kurum ve kuruluşlar kurar, yerli ve yabancı kuruluşlarla  işbirliği yapar ve bunu uygun gördüğü kişi ve kuruluşların kullanımına sunar. 

i)     Derneğin amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalar için taşınır ve taşınmaz mal/araç alım-satımı yapar, kiralar, kiraya verir. Kurduğu kurum ve kuruluşların işletmesini yapabilir. Uygun gördüğü kişilere işletmek üzere devredebilir.. 

j)     Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi artırmak amacıyla balo, yemek, konser, gezi, film ve tiyatro gösterileri vb. sosyal etkinlikler düzenler. 

k)   Genel Pratisyenliğin diğer uzmanlık alanlarından farklı, ayrı bir disiplin olduğunu kabul ederek, geliştirilebilmesi için gerekli çalışmaları, görüşmeleri yapar, yayar. Eğitim kurumları oluşturulması girişimlerinde bulunur. Benzer amaçlı kuruluşlardan başta Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü olmak üzere, uygun gördüklerine her türlü ekonomik ve sosyal desteği sağlar. 

l)     Amaçlarını geliştirebilmek için bölge ve illerde şubeler açabilir. Çalışma kolları ve komisyonlar kurar ve çalıştırır. Şube kurulamayan yerlerde temsilcilikler oluşturabilir. 

m) Mesleki Yeterliliğin denetlenmesi ile ilgili kurullar oluşturarak çalışmasını düzenler.  

n)   Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenler. 

o)   Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurabilir, kurulacak vakıflara kurucu üye olabilir, bağışta bulunabilir

p)   Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, iletişim ve dayanışmayı artırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açabilir, işletebilir. 

r)   Merkez ve şubelerde yada işletmecilik yaptığı yerlerde dernek işlerinin ve diğer işletmecilik işlerinin yapılabilmesi için ücretli olarak gerekli sayıda personel istihdam edebilir. 

Uluslar Arası Derneklere Üyelik 

Madde 4 ;

Dernek işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslar arası bilimsel ve mesleki kuruluşlara ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK ve ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe Üyelik 

Madde 5 ;

Derneğin asil ve Onursal (Fahri) olmak üzere iki tür üyeliği vardır; 

I- Asil Üyelik ; Fiil ehliyetine sahip, Tıp Fakültesi mezunu olan, uzmanlık belgesi olmayan herkes, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında hekimlik yapabilme yetkisinde olmak koşuluyla derneğe üye olabilir. 

  

II- Onursal (Fahri) Üyelik;  

a)Pratisyen Hekimlik alanlarında çalışmalar yapan, yayan ve buluşları ile yurt içi ve yurt dışında yer edinmiş kişilere, derneğin amacını gerçekleştirmesi yönünde sürekli ve önemli hizmet ve katkılarda bulunanlara Genel Kurul üye sayısının 1/5’i veya Merkez Yönetim Kurulu’ nun önerisi ile Genel Kurul toplantısında alınacak en az 2/3 çoğunluk oyu ile yukarıdaki şartlar aranmaksızın Onursal üyelik verilebilir ve dernek çalışmalarına katılmaları sağlanabilir. 

b)Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Onursal üyeler derneğe ödenti ödemek zorunda değillerdir. 

  

Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme 

Madde 6  ;

Üyeliğe başvurma ve kabul edilme: 

I- Asıl Üyelik 

a)  Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu’na yada Merkez Yönetim Kurulu’na başvururlar. 

b)  Üyelik başvurusu, başvurunun yapıldığı Şube yada Merkez Yönetim Kurulu’ nun sonraki ilk toplantısında karara bağlanır. Başvurular Şube yada Merkez Yönetim Kurulu’nca kabul edildiğinde asıl üye olurlar. Yeni üyeler Şube Yönetim Kurulu’nca 4 ayda bir, Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir

c)  Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. 

d)  Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin başvurusu üzerine, üyeliği düşmeden yeni oturduğu il yada bölgedeki şubeye devredilir. 

e)  Yabancı uyruklu olanların ilgili belgelerle birlikte Türkiye’de oturma izni olduğuna dair resmi bir belgeyi ya da fotokopisini Şube Yönetim Kurulu’ na vermeleri zorunludur. 

f)   Her hangi bir nedenle şube bölgesinden ayrılan bir üye, yeni bölgenin şubesine 3 (üç) ay içinde başvurarak nakil işlerinin yapılmasını ister. Eski şube istemi izleyen 15 (on beş) gün içerisinde üyenin üyeliğe başvuru formu ile birlikte üyelik ödenti durumunu yeni şubesine gönderir. 

g)   Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. 

 

II- Onursal Üyelik 

 Onursal üyelik, kişinin şahsen başvurusu ya da Merkez veya Şube Yönetim Kurullarının salt çoğunluk önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu’nca ya da Genel Kurul üye sayısının 1/5’i tarafından Merkez Genel Kurulu’na sunulur ve Merkez Genel Kurulu’nun 2/3 üye kabul sayısı ile üyeliği kesinleşir. 

 

Madde 7 ; Dernek Kurucu üyeleri 

Adı-Soyadı 

 

Baba Adı 

Doğum Yeri- Yılı 

 

Tabiyeti 

 

Mesleği 

 

Adresi 

Erdoğan Mazmanoğlu 
Farcallah 
Antakya 

1956 

T.C. 

Doktor 

Acıbadem Cad. Yaprak S. No:10/10 Üsküdar-İST. 

Mahinur yapıcı 
Rıfat 
Ahlat  
1968 

T.C. 

Doktor 

Karşıyaka S. Didem Apt. No: 16/2 Çankaya ANKARA 

Naciye Demirel 
Kazım 
Düzce  
1957 

T.C. 

Doktor 

Osmanağa M. Y. Şükrü S. No: 57/4 Kadıköy-İST. 

Ali  
Demircan 
İbrahim 
Tarsus  
1966 

T.C. 

Doktor 

B.Tur Yolu Mavi Kent Sit. B Blok D 13 İdealtepe-İST: 

Sema  
Akalın 
Durmuş 
Zeytinalan 1964 

T.C. 

Doktor 

Korutürk M. Funda S. No: 29/1 Balçova İZMİR 

Mustafa Vatansever 
Raif 
İzmir     1962 

T.C. 

Doktor 

250 S. No:6 B Blok D 25 Bornova İZMİR 

M. Akif Akalın  
Erdoğan 
Ankara      1961 

T.C. 

Doktor 

Korutürk M. Funda S. No: 29/1 Balçova İZMİR 

Fulya    Güven 
Türkay 
Adana       1967 

T.C. 

Doktor 

Borsa C. No: 23/8 ADANA 

Cumali F. Coşanoğlu 
Murat 
Adana      1966 

T.C. 

Doktor 

N. Kemal M. R. Yüreğir C. No:9 Kat: 3/7 Seyhan-ADANA 

 

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 8 ; Üyelikten çıkarılma koşulları; 

a)   Bilimsel-mesleki kural ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği, derneğe üye olma hakkını kaybettiği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır. 

b)         Üyelikten çıkarılma; Şube Yönetim Kurulu’ nun önerisi üzerine, ilgili kişinin yazılı görüşleri alındıktan sonra Merkez Onur Kurulu’ nun soruşturması sonucu vereceği çıkarılma kararının, Merkez Genel Kurulu çoğunluk oyu ile onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. 

c)  Merkez Onur Kurulu’ nca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri, ilk Merkez Genel Kurulu’na dek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile askıya alınır. 

d)   Üyelerin istedikleri zaman üyelikten çıkma hakları saklıdır. Her üye derneğe kendi adına tahakkuk eden üye aidatlarını ödeyerek üyelikten çıkabilir. Üyelik aidatlarını ödemeyenlerden gerektiğinde icra yoluyla aidatlar tahsil edilir. Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları aidatlar geri verilmez. 

e)  Üyelik aidatlarını yazılı bildirime rağmen 30 ( otuz ) gün içinde ödemeyen üyeler için çıkarılma işlemi uygulanır. Üye aidatını ödemeyen üyelere, Yönetim Kurulu kararı ile bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde üyelik aidatını ödemeyenler, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarma işlemi uygulanır. 

f)   Üyelikten ayrılan yada çıkarılanlar derneğe yeniden üye olmak isterlerse, eski üye aidatlarını ödemek koşuluyla Genel Kurul kararı ile üyeliğe kabul edilirler. 

g)  Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır. 

h)   Dernek adına izinsiz gösteri yapan, bildiri asan, afiş yapıştıran, dernek adına yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunarak, derneğin ve üyelerinin çıkarlarına aykırı hareket ederek, toplumun önünde küçük düşürücü hareketlerde bulunanlar ile derneğe girişte ve sonrasında kişisel bilgilerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş oldukları saptananlar Merkez Onur Kurulu’ nun görüşü alınarak üyelikten çıkartılır 

 

Üyelik Yükümlülükleri 

Madde 9 ;

Üyelik yükümlülükleri; ödentiler ve görevlerdir. 

       

a)  Aidat miktarı Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir. Toplam ve aynı yıl için ödenmek üzere taksitlendirilerek Şube Yönetim Kurulu tarafından makbuz karşılığı toplanır. 

b)  Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için iki kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. 

c)  Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını (% 25) Merkez yönetim Kurulu’na göndermekle yükümlüdürler. Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilecek üyelik ödenti oranı Merkez Genel Kurulu’nca değiştirilebilir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin 1/3 ünü geçemez. 

d)   Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

DERNEĞİN ORGANLARI 

  

Derneğin Organları 

Madde 10 ;

Derneğin organları şunlardır; 

I    Merkez Organları 

a)  Merkez Genel Kurulu 

b)  Merkez yönetim Kurulu 

c)  Merkez Denetleme Kurulu 

d)  Merkez Onur Kurulu 

II   Şube Organları 

a)  Şube Genel Kurulu 

b)  Şube Yönetim Kurulu 

c)  Şube Denetleme Kurulu 

III  Diğer Organlar 

a)  İl ve İlçe temsilcilikleri 

b)  Kurum yada Kuruluş temsilcilikleri 

c)  Kurul, Komisyon ve Çalışma Grupları 

 

I-Merkez Organları 

Merkez Genel Kurulu 

Madde 11 ;

Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur; 

a)   Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri 

b)   Şube Yönetim Kurulu Başkanları 

c)    Şubelerden ilk 50 üye için 3 (üç), sonraki her 50 üye için 1(Bir) delege olmak üzere şube genel kurullarınca seçilmiş delegeler( Her dilimi bir üye dahi aşıyor olsa, yeni bir delege seçilir.) Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulu’nca değiştirilebilir.   

d)   Henüz şubeleşmemiş bölgelerde bulunan üyeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından şubelere bağlanır. 

e)  Dernek Genel Kurulu’na ve Şube Genel kurullarına katılmak için üyelerin öncelikle aidat borçlarının bulunmaması gereklidir. 

 

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı 

Madde 12 ;

a)  Olağan Merkez Genel Kurulu 3(üç) yılda bir Mayıs ayı içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır. 

b)  Merkez Genel Kurulu’ nun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Merkez Genel Kurul üyelerinin en az 1/10 unun yazılı önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. 

 

Merkez Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı

Madde 13 ;  

a)  Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az 1/5 i, Merkez Yönetim Kurulu yada Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

b)  Bu durumlarda toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler. 

c)  Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 

d)  Olağanüstü Genel Kurul’ da, Genel Kurulu’nu tamamlamış şubelerin yeni seçilmiş delegeleri, Genel Kurulu’nu tamamlamamış şubelerinse son Genel Kurul’ unda seçilmiş delegeler yer alır.  

 

Merkez Genel Kurulu’ nun Toplantıya Çağrılması 

Madde 14 ;

a)  Çağrı dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelere tespit edilen liste üzerinden yapılır. 

b) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün öncesinde günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek ve/veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile ilan edilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.  

c) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyeler duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıdaki esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz 

d) Olağanüstü Genel Kurul’ un toplantıya çağrılması da aynı yöntemle yapılır. 

e) Olağan yada Olağanüstü Merkez Genel Kurulu tüzük maddelerinde değişiklik gündemiyle toplanıyorsa, değişiklik önerilen gündem maddeleri ve değişiklik önerisi toplantı duyurusunda belirtilir ve/veya delegelere ve Şube Yönetim Kurullarına yazılı olarak bildirilir. 

 

Toplantı Yeri

Madde 15 ;

Genel Kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 

 

 

Toplantı Yeter Sayısı 

Madde 16 ;

Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Madde 11 de belirtilen üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetleme kurullarının üye sayısının iki katından az olamaz.

 

Toplantı Yapılma Şekli 

Madde 17 ;  

a) Genel Kurula hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalayamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınamaz. Bu kişiler dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.  

b) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görülerek karara bağlanması ile sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin 1 oy hakkı vardır; Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmalar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilmesi yapılması halinde bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 

c) Şube Genel Kurul tutanaklarının bir örneği Genel Kurul’ dan sonraki 30 gün içerisinde Merkez yönetim Kurulu’na gönderilir ve bu tutanaklarda isimleri belirtilen delegeler Merkez Genel Kurulu’ na katılır. 

 

 

Genel Kurulda görüşülecek konular 

 Madde 18 ;  

Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınarak, görüşülmesi ve karara bağlanması zorunludur. Konular görüşülürken Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler dışındaki üyeler ve diğer davetliler Genel Kurul Başkanlığı’na dilekçe ile başvurarak söz isteyebilirler. Oylamaya katılamazlar. 

 

Merkez Genel Kurulu Görev ve Yetkileri 

Madde 19 ;

Merkez Genel Kurulu derneğin en üst organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: 

a)  Başkan, Başkan Yardımcıları ve iki yazmandan oluşan Merkez Genel Başkanlık Divanı’nı seçmek 

b)  Dernek kurullarını seçmek 

c)  Merkez bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve bu kurulların aklanıp aklanmamasına karar vermek. 

d)  Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.( bütçenin her bir kalemi ayrıca onaylanmalıdır) 

e)  Dernek merkezi ya da şubelerine gerekli araç ya da taşınmazların satın alınması, işletilmesi, ipotek edilmesi, ipoteğin kaldırılması, var olan taşınmazların satılması, devredilmesi ya da bağışlanması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek. 

f)   Derneğin yada şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak. 

g)  Yıllık aidat miktarını belirlemek. 

h)  Dernekten çıkartılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak. 

i)   Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek. 

j)   Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek. 

k)  Genel Kurula katılanların 2/3 ünün oyu ile dernek tüzüğünde değişiklik yapmak 

l)   Onur Kurulunca üyelikten çıkarılması önerilerek üyeliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından askıya alınmış olanların durumunu görüşüp karara bağlamak. 

m)       Şube açılmasına karar vermek. 

n)  Kurul ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak. 

o)         Mevzuatta ve tüzükte yer alan Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

p)  Sonraki Genel Kurul toplantısına kadar derneğin yapacağı işlerin programını tartışmak ve alınan kararlarla ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulu’nu görevlendirmek. 

r)   Dernek adına lokal, dinlenme tesisi vb. açma kararı alarak bu tip yerlerin işletilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek. 

 

Oy Kullanma ve Karar Alma Yöntemleri 

Madde 20 ;

Oylar gizli oy esasına göre kapalı zarfta kullanılır. Karar alma açık oyla yapılır, çoğunluğun kararı geçerlidir. 

 

Merkez Yönetim Kurulu 

Madde 21 ;

Merkez Yönetim Kurulu’ nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları: 

a)   Merkez Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez genel Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir. Görev süresi iki yıldır.  

b)  Asıl üyeliğe seçilenler kendi aralarından Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman seçerler. Seçimde hazır bulunanların oy çokluğu yeterlidir. 

c)   Asıl üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, boşalan üye sayısı kadar yedek üye oy sıralamasına göre asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye ya da üyeler Merkez Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya yazılı bildirim yoluyla çağrılır.  

d)  Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Merkez Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır. Yazılı mazereti kabul edilmeyenlere aynı işlem uygulanır. 

e)   Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek genel merkezinde önceden kararlaştırdığı gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Karar alınabilmesi için yarıdan bir fazlasının olması yeterlidir. 

f)   Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen her üye katılabilir ve söz verilmesi halinde görüşlerini açıklayabilir ancak oy kullanmaz. Dışarıdan bir danışman toplantıya çağrılabilir. 

g)  Merkez Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Karar almak için üye sayısının yarısından bir fazlası yeterlidir. Oyların eşit olması durumunda Genel Başkanın oyunun olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir. 

h)   Merkez Yönetim Kurulu üye sayısının üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması ya da Merkez Yönetim Kurulu’ nun 2 (iki) ay boyunca toplanamaması durumunda Genel Kurul var olan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya  Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel kurulu toplamak üzere görevlendirir. Bu kişilerin dernek adına karar alma, harcama yapma ve basın açıklaması yapma yetkileri bulunmaz. 

 

 

Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri 

Madde 22 ;

Merkez Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: 

a)  Derneği temsil etmek veya bu konudaki kendi üyelerinden bir ya da birkaçına temsil etme yetkisi vermek. 

b)  Genel Kurulda alınan kararları uygulamaya geçirmek. 

c)  Geçen dönemin çalışma programını ve merkez genel bütçesi ile şubelerin genel kurullarınca kabul edilen şube bütçelerini, derneğin genel bütçesi olarak Merkez Genel Kurulu’na sunmak. 

d)   Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. 

e)  Şube Yönetim Kurulları’nın gelir ve gider kesin hesap ve bilanço işlemlerini ve bu konudaki Şube Denetleme Kurulu raporlarını yıl sonunda incelemek. 

f)   Merkez Genel Kurulu’ nun kararları doğrultusunda merkez ve/veya şubelerde yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek. 

g)  Gerekli görülen hallerde şubelerin denetlenmesi konusunda Denetleme Kurulu’na duyuruda bulunmak. 

h)  Merkez ve şubelerin alacağı taşınmazların/araçların satın alınması ya da var olanların satılması,kiralanması konusunda şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Genel Kurulu’na sunmak. Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararı görevlendirildikten sonra uygulamak. 

i)   Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak. 

j)   Gereken durumlarda Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekretere Merkez Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek. 

k)   Dernek adına çalıştırılacak personel kadrolarını belirlemek, atamak, sözleşme yapmak, ücretini saptamak, gerektiğinde uygun yöntemlerle işlerine son vermek. 

l)   Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak. 

m)       Merkez Yönetim Kurulu kararı  ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp genel kurula sunmak. Şube kurucularını görevlendirmek Üyelerin hangi şubeye bağlı olacaklarına, kapatılan ya da feshedilen şube üyelerinin hangi şube üyesi olacaklarına karar vermek. Şubelerin uyumlu çalışmasını sağlamak. 

n)  Merkez Onur Kurulu’nca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak, durumu üyeye yazılı olarak bildirmek ve ilk genel kurul toplantısında gündeme almak. 

o)  Madde 12, 13 ve 14 ‘de belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak. 

p)  Merkez Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki Yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak. 

r)   Saymanın Merkez Yönetim Kurulu’ nun onayını almaya gerek kalmadan  yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek. 

s)  Üye sayısının artması için çalışmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların derneğe üyeliğini görüşmek, kabulü halinde 10(on) gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.  

t)   Dernek amaçlarının gerçekleşmesine yönelik altı aylık dönemleri kapsayan çalışma programları hazırlamak. Derneğe gelir kaynağı araştırmak. 

u)  İşletme, kurum ya da tesislerin çalışmalarını yürütmek, yürütülmesi için görevlendirme yapmak. 

Madde 3 de belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek   için   fonlar   oluşturmak, komisyonlar  kurmak  veya  bir  Şube Yönetim Kurulu’nu / üyeleri  görevlendirmek. Bu komisyonların ya da görevlendirilen Şube Yönetim Kurullarının/üyelerin uyması gereken iç yönetmelikler hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak. 

y)  Dernek adına üyelerin çıkarları doğrultusunda dava açmak, açılacak davalarda husumete ehil olmak. Dernek adına yerli ve yabancı basın ve kamuoyuna açıklama yapmak. 

z)  Genel Kurulda görüşülerek alınan kararlara uygun biçimde her türlü taşınır ve taşınmaz malın alım-satımını, kiralanmasını, işletmeye verilmesini yaparak, masraflarını karşılamak ve işletilmesinin yapılmasını sağlamak. Dernek tüzüğünün, yasaların, iç tüzüğün ve diğer mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak. 

 

Merkez Denetleme Kurulu 

Madde 23 ;

Merkez Denetleme Kurulu’ nun seçilmesi, işbölümü ve toplantı kuralları 

a)  Merkez Denetleme Kurulu 3(üç) asıl 3(üç) yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir. 

b)  Asıl üyelikten boşalma olması durumunda oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye ya da üyeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. 

c)  Merkez Denetleme Kurulu’ nun görev süresi bir sonraki Genel Kurul’ da yeni Denetleme Kurulu seçilene kadar sürer. 

d)   Merkez Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır. 

 

Merkez Denetleme Kurulu’ nun Görev ve Yetkileri 

Madde 24 ;

Merkez Denetleme Kurulu’ nun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)  Merkez Genel Kurulu’ na karşı sorumludur. 

b)  Şube Yönetim Kurullarının ya da Merkez Yönetim Kurulu’ nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini diledikleri zaman Merkez Genel Kurulu adına denetlemek. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgelemek. 

c)  Yaptığı denetlemelerin raporlarını Genel Kurula sunmak. 

d)  Gerek gördüğünde Madde 13 ve 14 deki esaslar çerçevesinde Genel Kurul’ un olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini Merkez Yönetim Kurulu’ na bildirmek, toplantı gerçekleşmez ise 2908 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince mahallin Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurmak. 

e)  Merkez Yönetim Kurulu’ nun sonraki dönem için hazırladığı bütçe, program ile ilgili görüşlerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak. 

f)  Şube Denetleme Kurullarından gelecek raporları incelemek. 

 

Merkez Onur Kurulu 

Madde 25 ;

Merkez Onur Kurulu’ nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları: 

a)  Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Merkez Onur Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir.  

b)  Asıl üyeliğe seçilen kişiler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. 

c)  Asıl üyelikten boşalma olması durumunda oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. 

d)  Merkez Onur Kurulu’ nun görev süresi bir sonraki Genel Kurul’ da yeni Onur Kurulu seçilene kadar sürer. 

e)  Merkez Onur Kurulu kendiliğinden veya Merkez Yönetim Kurulu’ nun isteği üzerine, Merkez Onur Kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. 

f)   Merkez Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddialarını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı üçe tamamlanır. 

g)  Merkez Onur Kurulu’ na seçilebilmek için meslekte 5 (beş) yılını doldurmuş olmak gereklidir. 

 

Merkez Onur Kurulu’ nun Görev ve Yetkileri 

Madde 26 ;

Merkez Onur Kurulu’ nun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)  Merkez Genel Kurulu’na karşı sorumludur. 

b)   Pratisyen hekimler arasındaki ve/veya pratisyen hekim-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda uyarıdan başlayarak kınama, geçici veya kesin üyelikten çıkarılmaya kadar cezalar vermek. 

c)  Bilimsel mesleki kurallara aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyelerin üyelikten çıkarılma kararını almak. 

d)  Üyelikten çıkarılma cezası üstünde yaptırım gerektiği durumlarda ilgili Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak, gerekli ise dava açılması istemini Merkez Yönetim Kurulu’na iletmek. 

e)   Merkez Yönetim Kurulu’ nun yazılı bildirimi veya üyelerden birinin başvurusu üzerine Dernek Tüzüğü’ne aykırı hareket eden üyenin on beş gün içerisinde yazılı ve sözlü savunmasını alarak, üyelikten çıkarılması ile görüşünü ekleyerek , uygulanmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek. 

 

Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi 

Madde 27 ;  

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idari amirliğine bildirilir.  

a) Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,  

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün  değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim  kurulunca  imzalanmış  örneği Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, en büyük mülki amirliğine iki suret olarak verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.  

 

II-Şube Organları 

 

Şube Açılması ve Çalışma Esasları 

Madde 28 ;

Merkez Genel Kurulu uygun gördüğü illerde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerde derneğin şubelerinin açılmasına karar verebilir. 

a)  Merkez Yönetim Kurulu, şube açılması konusunda o il ya da bölgede bulunan en az 10 (on) üyenin başvurusu üzerine ya da kendiliğinden karar vererek Merkez Genel Kurulu’na sunar. Şube açılması kararı Merkez Genel Kurulu’ nundur.  

b)  Şube kurulabilmesi için o il ya da bölgede en az 50 (elli) dernek üyesi bulunması zorunludur. 

c)  Merkez Yönetim Kurulu şube örgütünün kurulması konusunda en az altı aydır şube açılacak il ya da bölgede oturan 3(üç) dernek üyesini görevlendirir. 

Şube Kurulması 

Madde 29 ;

   a)    Merkez Yönetim Kurulu’ nca şube kurmakla görevlendirilenler şube açılacak ilin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Başvuruya ‘‘Pratisyen Hekimlik Derneği Tüzüğü’’ nden iki örnek ve kurucuların yetki belgeleri eklenir. 

  b)   Şube kurulduktan sonra üye kaydetmeye başlar ve altı ay içerisinde Şube Genel Kurulu’ nu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır. 

  c)   Şubeler doğrudan dernek merkezine bağlıdır 

  d) Şubeler, Olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurul toplantısından en az 2 ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 

 

Şube Organları 

Madde 30 ;

Her şube aşağıdaki organlardan oluşur. 

 

a)  Şube Genel Kurulu 

b)  Şube Yönetim Kurulu 

c)  Şube Denetleme Kurulu 

d)  Genel Kurul Delegeleri 

 

Şube Genel Kurulu 

Madde 31 ; 

a)   Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili organıdır. 

b)   Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. 

c)    Şube Genel kurul toplantısı şube merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 

d)   Şube Genel Kurul olağan toplantısı 3(üç) yılda bir Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde yapılır. Şube Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısının gününü, saatini, yerini, gündemini belirler. Olağan Şube Genel Kurul toplantılarında da Merkez Genel Kurulu ile ilgili  12. ve 14. Madde hükümleri uygulanır. Ancak bu maddelerde geçen Merkez Genel Kurulu’ nun görevlerini Şube Yönetim Kurulu yerine getirir ve Genel Kurul duyurusu yerel bir gazetede yapılır. 

e)   Toplantının yapılma şekline ilişkin Madde 16, 17 ve 18 deki hükümler esas alınır. 

f)    Şube Genel Kurulu üyelerinin en az 1/5 i, Şube Yönetim Kurulu,Şube Denetleme Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

g)   Bu durumlarda toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler. Bu konuda Merkez Genel Kurulu’ nun olağanüstü toplantıları ile ilgili 13. ve 14. Madde hükümleri uygulanır. Ancak bu maddelerde geçen Merkez Genel Kurulu’ nun görevlerini Şube Yönetim Kurulu yerine getirir. 

h)   Şube Genel Kurulu tutanaklarının ve alınan kararların mülki idareye iletilmelerinin yanı sıra birer örneği Merkez Yönetim Kurulu’ na gönderilir. 

i)     Toplantı ertelenmek zorunda kalınırsa tutanaklar yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na verilmek üzere Genel Kurul Başkanı’nca saklanarak durum Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.  

 

Şube Genel Kurulu’ nun Görev ve Yetkileri 

Madde 32 ;

Şube Genel Kurulu’ nun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)   Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek. 

b)   Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve 11. Maddenin ‘‘c’’ fıkrasında belirtilen esaslara göre Merkez Genel Kurulu Delegelerini seçmek. 

c)    Şube Yönetim Kurulu’ nun dönem çalışmalarını, kesin hesaplarını ve bütçelerini, bunlara ilişkin Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyip Şube Yönetim Kurulu’ nun aklanıp aklanmayacağına karar vermek. 

d)   Şube Yönetim Kurulu’ nun yapmak istediği işlere ilişkin proje, program ve iş planlarını inceleyip, Merkez Genel Kurulu’ndan önce ön onayı vermek. 

e)   Şube Yönetim Kurulu ‘nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek( bütçenin her bir kalemi ayrıca onaylanmalıdır) 

f)    Mevzuatta ve tüzükte yer alan Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

g)   Merkez Genel Kurulu’ na götürülecek önerileri belirlemek. 

h)   Her türlü mal alım-satımı, kiralanması, işletmeye verilmesi için Şube Yönetim Kurulu’ na Merkez Yönetim Kurulu’ nun görüşünü almak şartıyla yetki vermek.   

 

Şube Yönetim Kurulu 

Madde 33 ; 

a)   Şube Yönetim Kurulu 5(beş) asıl, 5(beş) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir. 

b)   Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymanı seçerler. 

c)    Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye Şube Yönetim Kurulu’ nca ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. 

d)   Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Şube Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir. 

e)   Toplantı ve karar konularında dernek tüzüğü, Merkez Yönetim Kurulu kararları ve yürürlükteki talimatlar dikkate alınır. 

f)    Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde seçilen Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ile Şube Yönetim Kurulu üyelerini, Şube Denetleme Kurulu üyelerini ve Genel Kurul Delegelerini içeren asil ve yedeklerin listesini , açık kimlikleri, ad, soy ad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, iş ve ev adresleri ile telefonlarını şube merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirir. Bunların açık listesini Merkez Yönetim Kurulu’ na da göndererek tüm üyelerin duyurulmasını sağlar. 

 

Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri 

Madde 34 ;

Şube Yönetim Kurulu şubenin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: 

               
a) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun şubeyle ilgili kararlarını uygulamaya geçirmek. 


b) Geçen dönemin çalışma programını, mali işlemlerini ve bütçesini Şube Genel Kurulu'na sunmak. 


c) Şubenin alacağı taşınmazların satın alınması ya da şubeye ait taşınmazların satılması konusunda şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Yönetim Kurulu'na sunmak. 


d) Madde 12, 13 ve 14 'de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Şube Genel Kurulu'nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak. 


e) Şube Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak. 


f) Saymanın, Şube Yönetim Kurulu'nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek. 


g) Bütçeyi Şube Genel Kurulu'nda kabul edilen haliyle, Merkez Yönetim Kurulu'nun yönlendirmeleri doğrultusunda uygulamak. Hesap durumunu, yılda bir kez olmak üzere, Şube Genel Kurulu olduğu yıllarda Genel Kurul tutanaklarıyla birlikte Genel Kuruldan hemen sonra ve Genel Kurulu takiben 12. ayın sonunda, Merkez Yönetim Kurulu'na göndermek.  


h) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun vereceği işleri yapmak. 

 

i)  Derneği o bölgede temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir yada bir kaçına yetki vermek. 

j)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların derneğe üyeliğini görüşmek, durumu bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu’ na bildirmek. 

 

k)         Bölgesinde dernek amaçlarına uygun kurul, komisyon ve çalışma grupları kurmak, fonlar oluşturmak. 

 

l)  Şube Genel Kurulu’ nda görüşülerek alınan kararlara uygun olarak taşınır-taşınmaz mal alım satımı, kiralanması, işletmeye verilmesini Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşü alınmak suretiyle yaparak masraflarını karşılamak. 

m)       Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden kişileri rapor ederek Merkez yönetim Kurulu’ na bildirmek. 

 

Şube Denetleme Kurulu  

Madde 35 ;

Şube Denetleme Kurulu'nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:  


a) Şube Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu'nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir.  


b) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye Şube Yönetim Kurulu tarafından  sonraki ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır.  


c) Merkez Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.  


Şube Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri  

Madde 36 ;

Şube Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:  


a) Şube Genel Kurulu'na karşı sorumludur. 


b) Şube Yönetim Kurulu'nun yapılmış çalışmalarını, çalışma projelerini ve/veya bütçelerini, gelir ve giderlerini, Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler. Denetleme Kurulu raporu on beş gün içinde merkeze gönderilir.  


c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 13'de belirtilen esaslar içinde Şube Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.  


 

III – Diğer Organlar 

 

İl, İlçe ve Kurum/Kuruluş temsilcilikleri 

Madde 37 ; 

a) Merkez Yönetim Kurulu şubeleşmemiş olan illerde Pratisyen Hekimlik Derneği İl Temsilciliği oluşturabilir. 

 

b) Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde ilçe, kurum yada kuruluş temsilcilikleri oluşturabilir. 

 

c) Temsilciliklerin dernek çalışmalarına yönelik yapacakları masraflar bağlı oldukları Şube Yönetim Kurulu’ nca karşılanır. İl temsilcilerinin masrafları Merkez yönetim Kurulu’ nca karşılanır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI 

 

Derneğin Gelir Kaynakları  

Madde 38 ;

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:  


a) Üyelik başvuru ödentisi.  


b) Yıllık üyelik ödentisi. 


c) Bağış ve yardımlar.  


d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri. 


e) Mevduat faizleri ve repo gelirleri.  


f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı demeğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.  


g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.  

 

Gelirlerin Toplanması 

Madde 39 ;
a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.  


b) Her türlü tahsilat yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.  


c) Yurt dışından bağış alınabilmesi için ilgili bakanlığın onayı alınır.  


d)
 Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.  


e) Tüm kıymetli evrak, noterce onaylanmış defterlere kaydedilir.  

 

h)  Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bakalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

 

Dernek giderleri  ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernek, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler. 

 

Dernek Kasası'nda Bulundurulacak Para Miktarı  

Madde 40:

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Dernek saymanına teslim ederler veya Derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı 2005 yılı içinde 1.000 YTL’ yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin parayı en geç iki iş günü içerisinde Dernek saymanına teslim ederler veya Derneğin banka hesabına yatırırlar. 

Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir 

 

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler 

Madde 41;

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir. 

  a)  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

b)         Üye kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

c)          Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

d)          Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

e)          İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

f)           Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri bu deftere işlenir. 

g)          Bilânço esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir. (a) bendinin a,b,c ve f’nin alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.  

 

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu Defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

b) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur. 

Bu maddede sayılan ve dernekçe tutulması zorunlu olan defterler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. 

 

Değerli Defter, Makbuz ve Evrakın Saklanması 

Madde 42 ; 

a) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler  özel kanunlarda  belirtilen  süreler  saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

b) Bunların imhası Merkez Yönetim Kurulu'nun iznine bağlıdır.  


c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

MALİ HÜKÜMLER 

 

Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı 

Madde 43 ; 
a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi'ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.  


b) Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde bir Şube Yönetim Kurulu'na, Dernek Merkezi adına tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir.  


c)
 Şubelerin bulunduğu yerlerdeki taşınmaz malların kullanımı ise şubeye aittir. Gelir getiren işyerlerinden elde edilen geliri şube yönetimi tahsil eder. Ancak Dernek Merkezi'ne gönderilecek pay oranı Merkez Genel Kurulda belirlenir.  


Dernek Merkezi'ne Ayrılacak Paylar  

Madde 44 ;  
a)
 Şubelerin topladıkları üyelik başvuru ödentisi, yıllık üyelik ödentisi, bağışlar, işletme gelirleri, bilimsel ya da sosyal toplantılardan elde edilen gelirlerin bir bölümünün Dernek Merkezi'ne gönderilmesi zorunludur. Bu gelirlerin Dernek Merkezi'ne gönderilecek oranları Merkez Genel Kurulu'nca belirlenir.  


b) Gelirlerden aktarılacak Merkez payı her yılın Temmuz ve Aralık aylarında Dernek Merkezi hesabına aktarılır.  


c) Şube bütçelerinin hazırlanması sırasında Merkez Genel Kurulu'nca belirlenecek orana göre tahmini gelirlerin belirlenen miktarı merkez payı olarak bütçenin gider kısmına konur.  


d) Merkez Yönetim Kurulu gerektiği durumlarda, ihtiyaç fazlasını mali durumu yetersiz olan şubelere gönderebilir.  


e) Merkez payını bütçesine koyup da gönderemeyecek durumda olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi vererek onay almak zorundadırlar.  


f) Şubeler arasında yardımlaşma Merkez Yönetim Kurulu onayı alınarak yapılabilir.  


Matbu Evrak  

Madde 45 ;Merkez ve Şubelerin kullanacakları defterler ve matbu evrak Merkez tarafından hazırlanır.  

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

FESİH, KAPATMA VE TASFİYE 

 

Derneğin Feshi ve Kapatma  

Madde 46 ; 
a) Derneğin feshi, Merkez Genel Kurulu'nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa,13. Madde hükümlerine göre Merkez Genel Kurulu ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir.  


b) Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.  


c) Dernek Merkezi'nin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.  


d) Şubenin kendini feshi bu maddenin (a) fıkrasındaki kurallara göre yapılabilir. Bu durumda, Şube Genel Kurulu'nun fesih kararının, mülki idare yanında Dernek Merkezi'ne de bildirilmesi zorunludur.  

 
e) Derneğin ya da şubelerin kapatılması 5253 sayılı Demekler Kanununa bağlıdır.  

 

Tasfiye  

Madde 47;  
a) Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümlerine göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları tüm borçları ödendikten sonra Türk Tabipleri Birliği'ne devredilir.
b) Şubelerin kapatılması halinde tüm taşınır-taşınmaz malları, paraları, gelir getiren işleri, intifa, yararlanma ve kullanma hakları yedi gün içinde Dernek Merkezi'ne devredilir. 

c) Derneğin aynı amacı taşıyan diğer bir derneğe katılmak üzere feshedilmesi halinde malları katılının derneğe intikal ettirilir. 

 

Tüzük Tadilatı Usulü 

Madde 48; 

Olağan ve Olağanüstü toplanan genel kurulda hazır bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılabilir. 

 

 

 

YEDİNCİ  BÖLÜM

SON HÜKÜMLER 

 

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 49 ;

Bu tüzük 5253 sayılı Demekler Kanunu'na ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.  

 

İç Denetim  

Madde 50 ; 

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız  denetim  kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kururlu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim  sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

 

Yardım ve İşbirliği 

Madde 51 ; 

Dernek, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi  ve işveren sendikalarından ve mesleki  kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen  kurumlara maddi  yardımda  bulunabilir . 5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum  ve kuruluşları ile görev  alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler. 

 

Dernek Görevlileri ve Ücretleri 

Madde 52 ; 

Üye  sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler  aracığıyla yürütülür. 

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ,  huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. 

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. 

 

Yürürlük  

Madde 53 ;

Bu tüzük yürürlük maddesi dahil 53 Maddeden oluşmaktadır. 

 

Geçici Madde 1: 19.05.2015 tarihinden önce genel kurullarını yapan şubelerin bir sonraki genel kurulları 3(üç) yıl sonra yapılır. 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı