Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

07 Mart 2015

13-14 MARTTA G(ö)REVDEYİZ!

 

BÖYLE SAĞLIK HİZMETİ OLMAZ!

 

BÖYLE 1. BASAMAK  UYGULAMASI  İLE  TOPLUM SAĞLIĞI KORUNMAZ!

 

Değerli meslektaşlarımız, meslek örgütümüz Türk Tabipler Birliği öncülüğünde sağlık meslek örgütleri ve sendikalar; sağlık çalışanlarının gittikçe artan hak kayıplarına, şidette ve fazla,esnek, kuralsız çalışma şartlarına karşı acil taleplerimizi dile getirmek ve özelleştirme politikaları ile birlikte hizmete erişimi kısıtlanan halkın sağlık hakkını savunmak için 13 mart 2015 günü g(ö)revde olduklarını ve aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacağını açıklamışlardır.

 

Ayrıca 14 mart günü ASM ve TSM lerde fazla çalışma dayatmasına karşın ‘’nöbetlere’’ gitmeyeceklerini duyurmuşlardır.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlığın metalaşmasını sağlayan, ’’paran kadar sağlık’’ anlayışını getiren bir özelleştirme programıdır. Bu  program sadece halkın sağlık hakkını kısıtlamakla kalmamış, piyasacılığın ‘’kar etme’’  gereği olarak sağlık çalışanlarına ucuz işgücü yani ‘’çağdaş köle’’ olmayı dayatmıştır.

 

Bu anlayışın 1. basamaktaki ayağı ‘’aile hekimliği uygulaması’’dır. Bu gün yaşanan başta fazla, esnek  çalışma olmak üzere  çeşitli  sorunlar bu uygulamanın içerdiği  iş, gelir güvencesi olmayan, süresi belirsiz çalışma şartlarından ve bunun (grevli toplu sözleşme ile belirlenmesi yerine)  özlük haklarının tırpanlandığı tek taraflı bir  sözleşme ile dayatılmasından  kaynaklanmaktadır.

 

Halkın hizmete erişimini kısıtlayan, hizmetleri bölen, kapsayıcılığını daraltan, üst basamakla eşgüdüm içinde olmayan, ekip hizmetini kaldıran ve koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemeyen bir uygulamanın, çağdaş bir anlayışa dayanmadığı açıktır.

 

Pratisyen Hekimlik Derneği olarak  meslek örgütümüzün  çağrısına  katıldığımızı ve 13-14 mart tarihlerine  G(ö)REVDE  olacağımızı duyururken, tüm meslektaşlarımızı bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz.

 

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ  

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı